Så tycker partierna i viktigaste frågorna för djurägare

Aldrig förr har så många skaffat en hund eller ett annat sällskapsdjur som sedan det förra riksdagsvalet. Därför har 2288 – Djurens Vårdguide frågat
riksdagspartierna om de mest angelägna valfrågorna för landets djurägare.


Svaren från partierna och Djurens valkompass finns på 2288 där du även kan se vad ditt djur skulle rösta i årets val.


Under pandemin har antalet registrerade hundar ökat med drygt tio procent årligen, enligt Jordbruksverkets statistik. I dag finns det drygt 750 000 registrerade hundägare i landet. Även andra sällskapsdjur som inte registreras på samma sätt som hundar, till exempel katter, har troligen ökat rejält under samma period.


– Väldigt många väljare är djurägare och djurvänner. Vi bestämde oss för att hjälpa dem genom att fråga landets partier om de viktigaste frågorna som berör våra sällskapsdjur. Så nu vet vi bättre vilket parti ditt sällskapsdjur skulle rösta på om den själv fick välja. Djurens valkompass kan hjälpa djurägare att reda ut vilket parti som företräder dig som djurägare bäst efter nästa val, säger Max Adler, VD 2288 – Djurens Vårdguide.


Samtliga partier har bland annat svarat på frågor om hur de ser på den allt dyrare och svårtillgängligare veterinärvården och höga försäkringspremierna – samt statens ansvar gällande tillgång till veterinärvård i hela landet.


2288 har även frågat partiledarna om deras personliga relationer till djur – till exempel Jimmie Åkesson om katten Valle, Ebba Busch om hunden Bella och Nooshi Dadgostar om katten Ofelia.

1) Hur ser ert parti på problemen som många djurägare upplever med allt dyrare veterinärvård och
försäkringspremier


Sverigedemokraterna:
Det är ett bekymmer att veterinärkostnaderna ökat de senaste åren och
många djurägare anser kostnaderna vara för höga. Vi har föreslagit att
regeringen ska utarbeta och tillhandahålla information om referenspriser
för veterinärvård. Referenspriserna bör också synas tydligt på varje
veterinärkliniks prislista. Gällande försäkringspremier följer vi utvecklingen
på området.


Kristdemokraterna:
Detta är en fråga som marknaden måste lösa och lämpligtvis utan
inblandning av politiker.


Liberalerna:
En viktig förklaring till att kostnaderna för vård av sällskapsdjur ökar är
att djurägarna efterfrågar mer och dyrare vård än tidigare. Liberalerna
anser att den som vill ge sin hund eller katt avancerad vård ska få göra
det, men kostnaden för det ska bäras av den enskilde, direkt eller genom
en försäkring.


Moderaterna:
I dagsläget rådet det brist på veterinärer, vilket bidrar till att driva upp
priserna. Vi vill därför att antalet utbildningsplatser på SLU för
veterinärprogrammet och för djursjukskötarprogrammet utökas.


Centerpartiet:
En av anledningarna till de dyra kostnaderna grundar sig i
veterinärsbristen, framförallt på glesbygden, som leder till begränsad
tillgång till veterinärvård vilket skapat höga kostnader förlantbrukare och
djurägare. Centerpartiet vill satsa på fler utbildade veterinärer och
djursjukskötare som är viktiga för kompetensförsörjningen, djuren och
djurägarna. Centerpartiet vill satsa på en bättre djurvälfärd och vi har
presenterat flera förbättringsåtgärder för att säkra djurens tillgång till
veterinärvård.


Miljöpartiet:
Djursjukvården utvecklas alltmer och är idag mycket avancerad. Det
medför att kostnaderna ökar.


Vänsterpartiet:
Tillgången på veterinärvård är idag alldeles för dålig, därför vill vi se
satsningar på distriktsveterinärerna. Det är viktigt att det finns en både
tillgänglig och prisvärd djurvård i hela landet.


Socialdemokraterna:
Vi ser att veterinärkostnaderna ökar för djurägare över hela landet.
Konsumentverket och svenska kennelklubben konstaterar att djurägare
efterfrågar mer specialiserad vård och är beredda att betala för den.
Denna efterfrågan gör att djursjukvården blir allt mer avancerad vilket
delvis påverkar priserna och försäkringspremierna. Stora investeringar
görs inom djursjukvården vilket också speglar prisuppgången på
djurvården.


2) Flera utredningar de senaste tio åren har kommit fram till
olika lösningar för att förbättra för oss djurägare. Varför
genomförs inte förslagen i utredningarna?


Sverigedemokraterna:
Utredningen från 2007 som ni refererar till resulterade i ett förslag från
regeringen som det beslutades om i riksdagen 2009. (Detta var innan
Sverigedemokraterna satt i riksdagen). Besluten har därefter inte
efterlevts fullgott från Jordbruksverket och regeringarnas sida, något som
riksrevisionen konstaterade i sin rapport, 2020/21:223 Riksrevisionens
rapport om statens ansvar för veterinär service. Det pågår nu en ny
utredning på området som granskar statens åtaganden kring veterinära
tjänster, ansvarsfördelningen mellan staten och privata veterinärer och
ska analysera framtida behov och utbildningsplatser. Denna utredning står
Sverigedemokraterna och en riksdagsmajoritet bakom då det är viktigt att
veterinärer finns tillgängliga i hela landet. Bristen på veterinärer inom
lantbruksnäringen kan äventyra både framtida djurskydd och
konkurrenskraft. För att åtgärda detta är det viktigt att fler veterinärer
väljer att vara verksamma inom lantbruksnäringarna. Ett sätt att
åstadkomma det är att fler med egen erfarenhet från animalieproduktion
antas till veterinärutbildningen. Sverigedemokraterna vill därför att det
även utreds hur man kan få fler personer med lantbruksbakgrund att söka
och antas till veterinärutbildningen.


Kristdemokraterna:
Eftersom det genomförts flera utredningar och inget förslag genomförts
har varje utredning varit för smal inom sitt område och därför ej vunnit
riksdagens gillande.


Liberalerna:
Regeringen har inte prioriterat de här frågorna. Staten behöver ta ansvar
för att det utbildas veterinärer och djursjukskötare. Det är också statens
ansvar att se till att konkurrensen fungerar både inom djursjukvården och
försäkringsmarknaden och att djurägarna har möjlighet att få transparent
information om djursjukvård och försäkringar.


Moderaterna:
Vi menar att det viktigaste är att åtgärda bristen på veterinärer och
djursjukskötare för att situationen ska förbättras.


Centerpartiet:
Vi tycker att det är olyckligt att förbättringsåtgärderna för djurvård inte
har prioriterats av regeringen för att hjälpa Sveriges djurägare. Vi i
Centerpartiet välkomnar förslaget om översyn av lagstiftningen för en
hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur som
ligger på regeringens bord och ska redovisas i oktober i 2022. Utifrån den
utredningen vill vi prioritera de åtgärder som krävs för djurens bästa.


Miljöpartiet:

Med Miljöpartiet i regering tillsattes en utredning vars resultat ska
presenteras i oktober. Vår förhoppning är att utredningen ska komma
med konkreta förslag som kan genomföras omgående av en rödgrön
regering.


Vänsterpartiet:
Där är det regeringen som ansvarar för genomförandet. För Vänsterpartiet
står djurvälfärd högt upp på dagordningen.


Socialdemokraterna:
Precis som regeringen har sagt så har området för djurens hälso- och
sjukvård genomgått stora förändringar dom senaste åren. Det gäller inte
minst bristen på djurhälsopersonal och statens åtagande att säkerställa en
väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och
vård av djur i hela landet. Därför görs en bred översyn av hela området
för att se till att statliga åtagandet inom veterinär service och
smittskyddsberedskap kan stärkas. Utöver det så har regeringen
moderniserat konsumentköplagen så att särregler införs för handel med
djur. Syftet är att få till stånd en mer ändamålsenlig ordning för både
näringsidkare och konsumenter samt bidra till en god djurvälfärd och
respekt för djur vid sådana köp.


3) Vilket ansvar tycker ert parti att staten har för att se till
att även djurägare som bor på landet har tillgång till djurvård
även under jour-tider utan att behöva resa flera timmar med
akut sjukt djur i bilen?


Sverigedemokraterna:
Staten har det yttersta ansvaret att se till att tillgången till djurvård finns
över hela landet även under jour-tid. Finns det inte privata aktörer som
erbjuder det så måste det finnas distriktsveterinärer tillgängliga. Vi ser att
det inte är fullt fungerande idag och djuren får betala det högsta priset.
Därför är det så viktigt att vi får en ordentlig kartläggning om var luckor
finns att täcka upp. Vi väntar på den utredning som ska vara klar i höst så
att vi kan fatta bra och väl underbyggda beslut för att djuren och
djurägarna inte ska behöva lida p.g.a. regeringens tillkortakommanden.


Kristdemokraterna:
Staten har, genom Distriktsveterinärerna, ett ansvar för
produktionsdjurens veterinärvård. Men även där är avstånden på vissa
platser ett stort problem vilket ger långa framkörningstider för
Distriktsveterinären. Husdjurens veterinäromsorg måste alltid vara ett
ansvar för djurägaren. Ett tätare samarbete mellan Distriktsveterinärer
och privatpraktiserande veterinärer bör kunna ge fördelar i vissa områden.


Liberalerna:

Marknadsaktörerna behöver ta ansvar för att vården av sällskapsdjur
fungerar även under obekväma tider. Det är orimligt att
distriktsveterinärerna ensamma ska tillhandahålla jourservicen. Branschen
och högskolorna har ett delat ansvar för att attrahera unga till
utbildningar och jobb inom djursjukvården.


Moderaterna:
Staten har ett ansvar i att öka möjligheterna att utbilda veterinärer och
djursjukskötare samt göra det enklare för veterinärer från andra EUländer att arbeta i Sverige. Organisationen med distriktsveterinärerna
skulle behöva ses över för att säkerställa god tillgänglighet.


Centerpartiet:
Idag råder det brist på veterinärer, särskilt i mer glesbefolkade delar av
landet, vilket leder till dålig tillgång till veterinärvård och höga kostnader
för lantbrukare och djurägare. Centerpartiet anser att fler utbildade
veterinärer och djursjukskötare är viktigt för kompetensförsörjningen,
djuren och djurägarna. Det är regeringens ansvar att säkra djurens
tillgång till veterinärvård och vi är redo att arbeta för bättre djurvälfärd
och för friska djur. Vi vill arbeta fram följande förbättringsåtgärder för en
bättre djurvård:

Öka stödet för jourhållningen till distriktsveterinärerna i hela landet
med tillgänglig personal. Bland kliniskt verksamma veterinärer lyfts
ofta en ansträngd arbetssituation fram som en av de största
utmaningarna för att behålla och locka personal. Vi anser att staten
ska vara ett föredöme när det gäller att ta hand om sin personal och
för att underlätta distriktsveterinärernas arbetssituation vill vi
möjliggöra för fler privata aktörer att medverka i smittskydds- och
jourberedskapen. Ett sådant initiativ togs av Alliansregeringen, men
behöver nu utvecklas.Fler veterinärer och djurskötare i hela landet. Djurskötare kan
avlasta veterinärer i stor utsträckning.Förändra kravet att journaler ska skrivas på svenska. Utländsk
arbetskraft har räddat många djurliv i Sverige och kravet med
svenska journaler hämmar anställningar av utländsk arbetskraft.


Miljöpartiet:
Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk säger i
10 § “Tillgången till veterinär för att djur ska få sjukvård ska finnas
oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl.” vilket innebär
att Jordbruksverket redan har det uppdraget. För oss är det viktigt att
sjuka djur ska kunna få vård oavsett var dess ägare bor, även under
sommar och helg. Miljöpartiet har bidragit till att Jordbruksverkets medel
för jour-beredskap har utökats.
I regering har MP även drivit på för att möjliggöra för fler att utbilda sig
till veterinär eller djurskötare, genom att satsa mer på utbildningarna vid
Sveriges lantbruksuniversitet. Vi ser också att det är helt centralt att
förbättra arbetsmiljön för veterinärer, så att fler väljer att stanna i yrket.


Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet tycker att det är viktigt med en god djurvård i hela landet.
Därför vill vi se satsningar på fler veterinärer men framför allt på
distriktsveterinärerna. Det är centralt för att kunna erbjuda god vård alla
årets dagar och även under jourtid.


Socialdemokraterna:
Vi ser att marknaden för djurens hälso- och sjukvård har expanderat
kraftigt under och efter pandemin. Staten har ett ansvar att se till att det
utbildas fler veterinärer som kan täcka upp bemanningsbehoven som
finns, både ute landsbygd och i tätorter. Regeringen har därför beslutat
att utöka antal utbildningsplatser för veterinärer och tillsatt en utredning
för att göra en översyn av lagstiftningen om djurens hälso- och sjukvård

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #kennelhosta #hundtillsalu

Husdjur
Husdjur
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.